128 کیلو بایت

۷۵۰۰۰ ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۲۰۱۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۳۷۸۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۳۷۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

128 کیلو بایت

۱۲۰۰۰۰ ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۳۳۰۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۵۹۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۱۱۰۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

128 کیلو بایت

۱۷۱۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۴۴۵۰۰۰ ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۸۱۴۰۰۰ ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۱۴۶۵۰۰۰ ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

128 کیلو بایت

۲۰۰۰۰۰ ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۵۵۰۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۱۰۰۰۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

128 کیلو بایت

۱۸۲۵۰۰۰ ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

256 کیلو بایت

۸۵۰۰۰ ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۲۳۱۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۴۳۸۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۸۰۰۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

256 کیلو بایت

۱۳۷۰۰۰ ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۳۶۳۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۶۵۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۱۲۲۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

256 کیلو بایت

۱۸۱۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۴۷۵۰۰۰ ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۸۷۴۰۰۰ ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۱۵۸۵۰۰۰ ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

256 کیلو بایت

۲۲۵۰۰۰ ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۵۸۳۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۱۰۷۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

256 کیلو بایت

۱۹۴۵۰۰۰ ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

512 کیلو بایت

۱۰۰۰۰۰ ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۲۷۶۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۴۵۲۸۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۹۸۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

512 کیلو بایت

۱۵۲۰۰۰ ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۴۰۸۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۷۴۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۱۴۰۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

512 کیلو بایت

۱۹۶۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۵۲۰۰۰۰ ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۹۶۴۰۰۰ ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۱۷۶۵۰۰۰ ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

512 کیلو بایت

۲۴۰۰۰۰ ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۶۲۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۱۱۶۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

512 کیلو بایت

۲۱۲۵۰۰۰ ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

1024 کیلو بایت

۱۲۰۰۰۰ ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۳۳۶۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۶۴۸۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۲۲۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

1024 کیلو بایت

۱۷۲۰۰۰ ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۴۶۸۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۸۶۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۶۴۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

1024 کیلو بایت

۲۱۶۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۵۸۰۰۰۰ ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۰۸۴۰۰۰ ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۲۰۰۵۰۰۰ ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

1024 کیلو بایت

۲۶۰۰۰۰ ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۶۸۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۲۸۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۲۳۶۵۰۰۰ ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

1024 کیلو بایت

۳۰۴۰۰۰ ریال

 • 10 گیگبایت
 • یک ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۷۹۶۰۰۰ ریال

 • 30 گیگبایت
 • سه ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۱۴۶۵۰۰۰ ریال

 • 60 گیگبایت
 • شش ماهه

خرید

1024 کیلو بایت

۲۷۲۵۰۰۰ ریال

 • 120 گیگبایت
 • یک ساله

خرید

2048 کیلو بایت

۱۴۰۰۰۰ ریال

 • 2 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۳۹۶۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۷۶۸۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۱۴۶۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

2048 کیلو بایت

۱۹۲۰۰۰ ریال

 • 4 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۵۲۸۰۰۰ ریال

 • 12 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۹۸۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۱۸۸۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

2048 کیلو بایت

۲۳۶۰۰۰ ریال

 • 6 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۶۴۰۰۰۰ ریال

 • 18 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۱۲۰۴۰۰۰ ریال

 • 36 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۲۲۴۵۰۰۰ ریال

 • 72 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

2048 کیلو بایت

۲۸۰۰۰۰ ریال

 • 8 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۷۴۸۰۰۰ ریال

 • 24 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۱۴۰۵۰۰۰ ریال

 • 48 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۲۶۰۵۰۰۰ ریال

 • 96 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

2048 کیلو بایت

۳۲۴۰۰۰ ریال

 • 10 گیگبایت
 • یک ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۸۵۶۰۰۰ ریال

 • 30 گیگبایت
 • سه ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۱۵۸۵۰۰۰ ریال

 • 60 گیگبایت
 • شش ماهه
خرید

2048 کیلو بایت

۲۹۶۵۰۰۰ ریال

 • 120 گیگبایت
 • یک ساله
خرید

128 کیلو بایت

259000 ریال

حداقل تبادل 10 گیگ
 • یک ماهه

خرید

128 کیلو بایت

661000 ریال

حداقل تبادل 30 گیگ
 • سه ماهه

خرید

128 کیلو بایت

1120000 ریال

حداقل تبادل 55 گیگ
 • شش ماهه

خرید

128 کیلو بایت

2035000  ریال

حداقل تبادل 110 گیگ
 • یک ساله

خرید

256 کیلو بایت

371000 ریال

حداقل تبادل 15 گیگ
 • یک ماهه

خرید

256 کیلو بایت

1030000 ریال

حداقل تبادل 50 گیگ
 • سه ماهه

خرید

256 کیلو بایت

1780000 ریال

حداقل تبادل 95 گیگ
 • شش ماهه

خرید

256 کیلو بایت

2505000 ریال

حداقل تبادل 200 گیگ
 • یک ساله

خرید

512 کیلو بایت

746000 ریال

حداقل تبادل 35 گیگ
 • یک ماهه

خرید

512 کیلو بایت

2050000  ریال

حداقل تبادل 115 گیگ
 • سه ماهه

خرید

512 کیلو بایت

4120000 هزار ریال

حداقل تبادل 245 گیگ
 • شش ماهه

خرید

512 کیلو بایت

8035000 ریال

حداقل تبادل 490 گیگ
 • یک ساله

خرید

حجم قیمت/ریال حجم قیمت/ریال حجم قیمت/ریال
1 گیک 30000 2 گیگ 60000 3 گیگ 90000
5 گیک 13400 10 گیگ 244000 20 گیگ 424000
30 گیک 604000 50 گیگ 904000 100 گیگ 1654000

تعرفه های غیر حجمی بدر رایان جنوب

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعرفه ای غیر حجمی با شماره های تماس بدر رایان در ارتباط باشید
تعرفه غیر حجمی

Shopping cart